Všeobecné obchodní podmínky

Hotel U Terezské brány s. r. o.,
se sídlem: Javoříčská 674/5, 779 00 Olomouc,
IČ: 04425341, DIČ: CZ04425341,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63588

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hotel U Terezské brány s. r. o. (dále jen VOP a Hotel) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Hotelem a klientem-fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která pobyt v hotelu u ubytovatele jako objednatel objednává.

Osoba, která služby Hotelu čerpá, je dále označována jako klient.

Klientem může být rovněž fyzická osoba totožná s objednatelem.

Hotel, který služby poskytuje, může být dále označen jako hotel nebo ubytovatel.

Tyto VOP jsou volně dostupné na internetových stránkách hotelu.

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

1. 1. Objednatel pobyt v hotelu může objednat prostřednictvím rezervačního systému na internetových stránkách hotelu www. theresian. cz, e-mailem, telefonicky nebo osobně na recepci (dále jen „rezervace“).

Podstatné náležitosti zakládající řádnou rezervaci jsou:

  1. v případě, kdy objednatelem je právnická osoba:

aa) obchodní název společnosti, která je objednatelem, sídlo, IČ. DIČ, kontakt (telefon e-mail)

ab) jméno a příjmení klienta, pro kterého jsou služ by objednávány, adresa trvalého pobytu, kontakt (telefon, případně e-mail) klienta

ac) termín pobytu, počet osob, délka pobytu, výběr konkrétního pokoje a dalších služeb a způsob úhrady ceny.

B) v případě, kdy objednatelem je fyzická osoba:

ba) jméno, příjmení objednatele v případě, že je rozdílnou osobou od klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), jméno a příjmení klienta, pro kterého je služba objednávána, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail)

bb) termín pobytu, počet osob, délka pobytu, výběr konkrétního pokoje a dalších služeb

C) objednává-li tuzemská osoba pobyt pro cizince, je objednatel povinen tuto skutečnost uvést

1. 2. Smluvní vztah pro A, B a C) vzniká:

  1. v okamžiku, kdy je sjednáno ubytování na místě či nastoupením ubytování v případě osobní objednávky;
  2. na základě internetové, telefonické, emailové nebo osobní objednávky v okamžiku, kdy je tato objednávka potvrzena ubytovatelem, resp. jinak oznámena rezervace konkrétního ubytování;
  3. při potvrzení objednávky je hotel oprávněn vystavit zálohovou fakturu

II. Práva a povinnosti objednatele /klienta

2. 1. objednatel má právo:

2. 1. a) být dostatečně a úplně informován hotelem o objednávaných službách, jejich rozsahu, termínu a ceně

2. 1. b) na řádné poskytnutí objednávaných a hotelem potvrzených služeb a objednatelem zaplacených služeb včetně zálohově zaplacených služeb, pokud byla vystavena záloha

2. 1. c) kdykoliv před zahájením pobytu zrušit objednávku za dodržení stornovacích podmínek uvedených v čl. 4. 3.

2. 1. d) reklamovat vady poskytnutých služeb podle reklamačního řádu hotelu, který je uveden v těchto VOP čl. VI.

2. 1. e) namísto původních, v rezervaci uvedených osob, mohou ubytování čerpat i jiné osoby. Tuto skutečnost je však nutno ohlásit v hotelu nejpozději do prvního dne čerpání služeb. Noví klienti jsou vázáni rovněž těmito VOP.

2. 2. Objednatel je povinen:

2. 2. a) správně a úplně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky

2. 2. b) zaplatit hotelu v požadovaném termínu cenu

2. 2. c) zaplatit hotelu cenu služeb dle čl. IV.

2. 2. d) klient je povinen dodržovat ubytovací řád hotelu, provozní řád wellness, jakož i ostatní hotelem vydané vnitřní předpisy hotelu vztahující se k poskytování ubytování a služeb.

2. 2. e) klient je povinen užívat ubytovací prostory, jakož i společné prostory hotelu a přijímat služby s ubytováním spojené řádně tak, aby hotelu nevznikla škoda.

2. 2. f) Bez výslovného písemného souhlasu hotelu nesmí klient v ubytovacím prostoru či kdekoliv v hotelu provádět jakékoliv změny ani stěhovat či přemísťovat nábytek či jakékoliv vybavení hotelu. Poruší-li klient tento zákaz je povinen tuto nedovolenou změnu okamžitě odstranit, nejpozději však při skončení ubytování.

2. 2. g) klient nesmí bez výslovného písemného souhlasu hotelu ubytovávat v hotelu a na hotelových pokojích třetí osoby. Porušení této povinnosti klienta se považuje za hrubé porušení povinností, které může mít za následek okamžité ukončení smlouvy bez výpovědní doby podle čl. 3. 2. c) těchto VOP.

2. 2. h) klient odpovídá ubytovateli za jakoukoli škodu, kterou způsobí úmyslně či z nedbalosti v prostorách hotelu a jeho bezprostředním okolí. klient rovněž odpovídá za škodu, kterou způsobí jeho zvířata, nebo hosté, kteří jej navštívili. klient je povinen vzniklou škodu hotelu neprodleně nahlásit a tuto mu v plném rozsahu nahradit.

2. 2. g) Objednatel/Klient je povinen vypovědět smlouvu v souladu s čl. 2. 1. c) těchto VOP a pokud tak neučiní ztrácí nárok na vrácení jakéhokoliv finančního plnění, které ubytovateli poskytl

III. Práva a povinnosti Hotelu

3. 1. Hotel je povinen:

3. 1. a) Uzavřením smlouvy o ubytování vzniká povinnost hotelu poskytnout v ujednaném termínu klientovi ubytování a další ve smlouvě ujednané služby, a to v potřebném rozsahu a kvalitě. Hotel je dále povinen poskytnou klientovi důležité informace o ubytování a dalších službách, stejně jako informace o nástupu na pobyt v hotelu.

3. 1. b) Hotel odevzdá klientovi ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

3. 1. c) Hotel je oprávněn poskytnout klientovi náhradní ubytování stejné kvality (tj. jiný než rezervovaný pokoj či náhradní hotel), za násl. podmínek: a) jen se souhlasem klienta a pro tuto možnost se hotel zavazuje doplatí rozdíl mezi cenou již danou v hotelu a cenou  hotelem zajištěným náhradním ubytováním

b) pokud klient nesouhlasí se změnou dle písm. a) smlouva zaniká bez dopadu na storno poplatky dle čl.  4. 3. těchto VOP.

3. 1. d) V případě odstoupení od potvrzené objednávky ze strany objednatele, vyúčtovat do 30 dnů zaplacenou zálohu, či platbu předem po odpočtu storna poplatků a rozdíl se hotel zavazuje vrátit na shodný účet klienta, ze kterého byla platba na účet hotelu připsána.

3. 2. Hotel má právo:

3. 2. a) z důvodu mimořádné havárie či provozních důvodů je hotel oprávněn smlouvu vypovědět, pokud nastaly důvody vyšší moci a další důvody, které objektivně neumožnují ubytovateli klienta ubytovat

3. 2. b) Ubytovateli přísluší právo kdykoliv vyúčtovat, resp. průběžně účtovat další služby objednávané klientem v hotelu nad rámec uzavřené smlouvy o ubytování.

3. 2. c) Ubytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud klient hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacího řádu anebo pokud porušuje dobré mravy. Právo ubytovatele na zaplacení celkové ceny ubytování tím není dotčeno.

IV. Cena služeb a jejich úhrada

4. 1. Ceny služeb poskytovaných ubytovatelem v hotelu jsou uvedeny na internetových stránkách www. theresian. cz. A rovněž tuto informaci obdrží klient na recepci při osobním služeb

4. 1. a) V cenách služeb není zahrnut poplatek (městský poplatek z pobytu), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou obce.

4. 1. b) cena pobytu je vždy uvedena při potvrzení objednávky

4. 1. c) Zálohovou platbu objednaných služeb provádí objednatel (klient) dle instrukcí na zálohové faktuře

4. 1. d) Nebude-li zálohová faktura za pobyt zaplacena v termínu dle zálohové faktury, může hotel od potvrzené objednávky odstoupit, pokud se strany nedohodnou jinak

a nezaplacením zálohové faktury nezaniká povinnost provést storno objednaných služeb

4. 1. e) Zaplacení zálohové faktury se rozumí připsání fakturované částky na účet hotelu

4. 1. f) platby, které provádí klient přímo na recepci, jsou možné platebními kartami akceptovanými hotelem (v měně CZK)

4. 1. g) Úhradu za pobyt a poskytnuté služby hradí klient před zahájením pobytu (pokud se s hotelem nedohodl jinak) a v konečné faktuře se zohlední uhrazená záloha, pokud je vystavena

4. 2. platební podmínky

4. 2. a)  V případě nedodržení termínu úhrady doplatku zálohy ze strany klienta se má za to, že klient uzavřenou smlouvu vypověděl ve smyslu ustanovení těchto VOP. To neplatí, pokud objednatel (klient) sdělí hotelu jinak. V případě odstoupení od smlouvy vzniká objednateli právo na vrácení zálohy s použitím čl. 3. 1. d) a ubytovateli vzniká současně nárok na vyúčtování storna poplatků dle těchto VOP, jakož i na započítávání těchto vzájemných pohledávek.

4. 2. b) V případě, že výše zaplacené zálohy nepostačuje k úhradě storno poplatku, je objednatel povinen po odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu poukázat dlužnou částku na bankovní účet hotelu.

4. 2. c) V případech, kdy není ubytování hrazeno zálohově, je vznik povinnosti ubytovatele poskytnout služby podmíněn zaplacením celkové částky ubytování, tak jak je upraveno v 4. 1. g) těchto VOP.

4. 2. d) Při rezervaci online se platba provádí bezhotovostně v celé částce.

Objednatel (klient) je oprávněn sjednanou cenu či zálohu uhradit těmito způsoby:

  1. online kartou prostřednictvím platební brány;
  2. bezhotovostním převodem na účet ubytovatele 115-1172120257/0100;
  3. v hotovosti na recepci hotelu;
  4. formou, dárkových a slevových kupónů, klubových karet a dalších prostředků, k jejichž akceptaci se ubytovatel zavázal;
  5. doplatek ceny za další služby je hrazen zásadně nejpozději poslední den ubytování.

4. 3. storno podmínky a stornopoplatky

4. 3. a) klient/objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele/hotelu vyplývajících ze zákona nebo z těchto VOP.

4. 3. b) Objednatel má právo uzavřenou smlouvu před zahájením ubytování kdykoliv vypovědět telefonicky nebo písemnou formou bez výpovědní doby a bez uvedení důvodu.

4. 3. c) Objednatel je při výpovědi smlouvy bez výpovědní doby povinen uhradit ubytovateli storno poplatek za těchto podmínek:

4. 3. 1. Storno individuální rezervace (tj. od 1-6 pokojů)

4. 3. 1. a) V případě nevratných rezervací, (uvedeno www. theresian. cz /rezervace, kdy dochází ke 100% před-platbě, činí storno poplatek 100 % ze zaplacené částky.

4. 3. 2. b) V případě vratných rezervací je možné rezervaci (uvedeno www. theresian. cz /rezervace bezplatně zrušit do 24 hodin před začátkem ubytování (1 den před příjezdem).

V případě rezervace 24-0 hod před začátkem ubytování, je naúčtovan poplatek ve výši první noci z celkové rezervace.

V případě platby prostřednictvím dárkového certifikátu činí storno poplatek 100% rezervované částky.

Storno podmínky u pobytů rezervovaných prostřednictvím on-line cestovních portálů se řídí storno podmínkami těchto jednotlivých subjektů.

4. 3. 2. Storno skupinové rezervace (tj. 7 a více pokojů):

Při zrušení rezervace do 30 dní před začátkem ubytování – storno zdarma.

Při zrušení rezervace oznámeném 29–15 dní před začátkem ubytování – 50% storno poplatek z celkové ceny.

Při zrušení rezervace oznámeném 14–8 dní před začátkem ubytování – 75% storno poplatek z celkové ceny.

Při zrušení rezervace oznámeném 7–0 dní před začátkem ubytování – 100% storno poplatek z celkové ceny.

Při této skupinové rezervaci a jejího storna si hotel vyhrazuje na základě vlastního posouzení stanovit speciální storna poplatky.

4. 3. 3. Do počtu dní zbývajících do nástupu na ubytování se pro účely výpočtu storno-poplatku započítává i den, kdy došlo k doručení výpovědi ubytovateli, nezapočítává se však den nástupu na ubytování.

4. 3. 4.  Pokud se klient/objednatel v hotelu neubytuje, aniž by smlouvu vypověděl v souladu s 2. 2. g) těchto VOP, ztrácí nárok na vrácení jakéhokoliv finančního plnění, které ubytovateli poskytl.


V. Dárkové poukazy

5. 1. Mezi hotelem a objednatelem/klientem může být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek ubytovatele vydat objednateli dárkový poukaz na ubytovaní a další služby s ubytováním spojené a závazek objednatele/klienta zaplatit za dárkový poukaz ujednanou cenu. Dárkový poukaz může objednatel postoupit jakékoliv třetí osobě.  

5. 2. Pro čerpání hotelových služeb je držitel dárkového poukazu povinen dárkový poukaz předložit ve fyzické podobě.  

5. 3. Na základě předložení dárkového poukazu budou ubytovatelem poskytnuty buď konkrétní služby uvedené v poukázce (poukaz na služby), nebo služby v hodnotě na poukázce uvedené, případně bude hodnota poukázky započtena na celkovou cenu držitelem poukázky objednaných služeb (poukaz nominální).  

5. 4. Nominální poukaz je možné uplatnit na veškeré služby hotelu (wellness & spa, masáže, ubytování, strava atd). Poukaz je možné uplatnit pouze u ubytovatele.  

5. 5. Poukazy je možné zakoupit bezhotovostně na internetových stránkách www. theresian. cz nebo osobně v hotovosti či kartou na recepci hotelu.  

5. 6. Dárkový poukaz je platný pouze v časovém rozmezí, které je na něm uvedeno. Držitel poukazu nemá právo na poskytnutí služeb po termínu na poukázce uvedeném.  

5. 7. Dárkový poukaz není možné vrátit a požadovat zpět kupní cenu. Z dárkového poukazu, se nevrací neuplatněná částka.  

5. 8. Poukaz na služby je možné uplatnit pouze jednorázově, v rámci jedné objednávky.VI. Reklamace-reklamační řád

6. 1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb hotelem, jenž byly prokazatelně sjednány, vzniká klientovi právo na reklamaci.

6. 2. Učinění práva klienta odpovědnosti za vady služeb poskytnutých hotelem, musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

6. 3. Klient je povinen učinit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby o odpovědného zástupce- recepce. Uplatnění reklamace musí klient učinit písemně nebo ústně. Pokud ji uplatní ústně, není-li reklamace v plném rozsahu ihned vyhověno, je povinen zástupce (recepce) sepsat s klientem reklamační protokol s uvedením termínu pobytu, kontaktů klienta, předmětu reklamace, podpisem klienta, popř. stanovisko přísl. osoby hotelu. Klient je vždy povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádné vyřešení reklamace.

6. 4. pro případ, že je reklamace uplatněna přímo v hotelu, je zástupce hotelu oprávněn o reklamaci rozhodnout, pokud požadavku klienta vyhoví. V dalších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se zástupce hotelu s klientem nedohodnou na delší lhůtě.

VII. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů klienta pro účely ubytování se řídí pravidly GDPR dle platné legislativy, detaily jsou na internetových stránkách hotelu. Klient tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti klienta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

VIII. Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky těchto VOP mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem/objednatelem upraveny v písemně uzavřené smlouvě o ubytování.

Hotel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat. Hotel/Ubytovatel o případných změnách informuje klienta i objednatele.

Tyto VOP jsou považovány ve smyslu ustanovení § 1751 OZ za nedílnou součást každé jednotlivě uzavírané smlouvy o ubytování a jejich úplné znění publikuje hotel na internetových stránkách hotelu.

V případě rozporu jazykových verzí těchto VOP mají přednost VOP v českém jazyce.

Tyto VOP vstupují v účinnost dne 1. 3. 2024